Rabu, 10 April 2013

KISAH NYATA MU'ALAF (BUKTI ISLAM ITU AGAMA YANG PALING BENAR)

14.28 Posted by Muhammad Areev No comments 
 
Ini Kisah Nyata Seorang Pemuda Arab Yang Menimba Ilmu Di Amerika Rabu, 22 Februari 2006 silam.Ada seorang pemuda arab yang barusaja me-nyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa
pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya.Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah islam.
Ketika berada di Amerika , ia berkenalan dengan salah seorangNasrani.Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam. Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut.Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. 
Semula ia berkeberatan,namun karena ia terusmendesak akhirnya pemuda itupun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghor-matan lantas kembali duduk.
Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah
kita ada seorang muslim''. Aku harap ia
keluar dari sini." Pemuda arab itu tidak bergeming dari
tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali- kali, namun ia tetap tidak
bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya" .
Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim."
Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu."Kemudian ia beranjak hendak keluar,namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan
mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus
mengokohkan markasnya.

Pemuda muslim itupun menerima tantangan debat tersebut. Sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda
22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat."Si pemuda tersenyum dan berkata,
"Silahkan!
Sang pendeta pun mulai bertanya,
# 1.. Sebutkan satu yang tiada
duanya,
# 2.. dua yang tiada tiganya,
# 3.. tiga yang tiada empatnya,
# 4.. empat yang tiada limanya,
# 5.. lima yang tiada enamnya,
# 6.. enam yang tiada tujuhnya,
# 7.. tujuh yang tiada delapannya,
# 8.. delapan yang tiada sembilannya,
# 9.. sembilan yang tiada sepuluhnya,
# 10.. sesuatu yang tidak lebih dari
sepuluh,
# 11.. sebelas yang tiada dua
belasnya,
# 12.. dua belas yang tiada tiga
belasnya,
# 13.. tiga belas yang tiada empat
belasnya.
# 14.. Sebutkan sesuatu yang dapat
bernafas namun tidak mempunyai
ruh!
# 15.. Apa yang dimaksud dengan
kuburan berjalan membawa isinya?
# 16.. Siapakah yang berdusta namun
masuk ke dalam surga?
# 17.. Sebutkan sesuatu yang
diciptakan Allah namun Dia tidak
menyu-
kainya?
# 18.. Sebutkan sesuatu yang
diciptakan Allah dengan tanpa ayah
dan
ibu!
# 19.. Siapakah yang tercipta dari api,
siapakah yang diadzab dengan
apidan siapakah yang terpelihara dari
api?
# 20.. Siapakah yang tercipta dari
batu, siapakah yg diadzab dengan
batu dan siapakah yang terpelihara
daribatu?
# 21.. Sebutkan sesuatu yang
diciptakan Allah dan dianggap besar!
# 22.. Pohon apakah yang mempu-
nyai 12 ranting, setiap ranting
mempunyai 30 daun, setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah
naungan
dan dua di bawah sinaran matahari?"
Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu ter-senyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah
ia berkata,
# 1.. Satu yang tiada duanya ialah
Allah SWT.
#2.. Dua yang tiada tiganya ialah
malam dan siang. Allah SWT
berfirman, "Dan Kami jadikan malam
dan siang sebagai dua tanda
(kebesaran kami)." (Al-Isra':12).
# 3.. Tiga yang tiada empatnya adalah
kekhilafan yang dilakukan Nabi
Musa ketika Khidir menenggelamkan
sampan, membunuh seorang anak
kecil
dan ketika me-negakkan kembali
dinding yang hampir roboh.
# 4.. Empat yang tiada limanya adalah
Taurat, Injil, Zabur dan al-
Qur'an.
# 5.. Lima yang tiada enamnya ialah
shalat lima waktu.
# 6.. Enam yang tiada tujuhnya ialah
jumlah hari ke-tika Allah SWT
menciptakan makhluk.
# 7..Tujuh yang tiada delapannya
ialah langit yang tujuh lapis. Allah
SWT berfirman, "Yang telah
menciptakan tujuh langit berlapis-
lapis.
Kamu sekali-kali tidak melihat pada
ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah
sesuatu yang tidak seimbang." (Al-
Mulk:3).
# 8.. Delapan yang tiada sembilannya
ialah malaikat pemikul Arsy ar-
Rahman. Allah SWT berfirman,"Dan
malaikat-malaikat berada dipenjuru-
penjuru langit. Dan pada hari itu
delapan orang malaikat
menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas
(kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).
# 9.. Sembilan yang tiada sepuluhnya
adalah mu'jizat yang diberikan
kepada Nabi Musa : tongkat, tangan
yang bercahaya, angin topan, musim
paceklik, katak, darah, kutu dan
belalang
# 10.. Sesuatu yang tidak lebih dari
sepuluh ialah ke-baikan. Allah SW
berfirman, "Barangsiapa yang berbuat
kebaikan maka untuknya sepuluh
kali lipat." (Al-An'am: 160).
# 11.. Sebelas yang tiada dua belasnya
ialah jumlah saudara-saudara
Yusuf.
# 12.. Dua belas yang tiada tiga
belasnya ialah mu'jizat Nabi Musa
yang terdapat dalam firman Allah,
"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon
air untuk kaumnya, lalu Kami
berfirman, 'Pukullah batu itu dengan
tongkatmu.' Lalu memancarlah dari
padanya dua belas mata air." (Al-
Baqarah: 60).
# 13.. Tiga belas yang tiada empat
belasnya ialah jumlah saudara Yusuf
ditambah dengan ayah dan ibunya.
# 14.. Adapun sesuatu yang bernafas
namun tidak mempunyai ruh adalah
waktu Shubuh. Allah SWT ber-firman,
"Dan waktu subuh apabila fajarnya
mulai menying-sing. " (At-
Takwir:1Cool.
# 15.. Kuburan yang membawa isinya
adalah ikan yang menelan Nabi Yunus
AS.
# 16.. Mereka yang berdusta namun
masuk ke dalam surga adalah
saudara-
saudara Yusuf,yakni ketika mereka
berkata kepada ayahnya,"Wahai ayah
kami, sesungguhnya kami pergi
berlomba-lomba dan kami tinggalkan
Yusuf di dekat barang-barang
kami,lalu dia dimakan serigala."
Setelah
kedustaan terungkap, Yusuf berkata
kepadamereka," tak ada cercaaan
ter-hadap kalian." Dan ayah mereka
Ya'qub berkata, "Aku akan
memohonkan ampun bagimu kepada
Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang
Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang."
# 17.. Sesuatu yang diciptakan Allah
namun tidak Dia sukai adalah
suara keledai. Allah SWT berfirman,
"Sesungguhnya sejelek-jelek suara
adalah suara keledai." (Luqman: 19).
# 18.. Makhluk yang diciptakan Allah
tanpa bapak dan ibu adalah Nabi
Adam, malaikat, unta Nabi Shalih dan
kambing Nabi Ibrahim.
# 19.. Makhluk yang diciptakan dari
api adalah Iblis, yang diadzab
dengan api ialah Abu Jahal dan yang
terpelihara dari api adalah Nabi
Ibrahim. Allah SWT berfirman, "Wahai
api dinginlah dan selamatkan
Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).
# 20.. Makhluk yang terbuat dari batu
adalah unta Nabi Shalih, yang
diadzab dengan batu adalah tentara
bergajah dan yang terpelihara dari
batu adalah Ash-habul Kahfi
(penghuni gua).
# 21.. Sesuatu yang diciptakan Allah
dan dianggap perkara besar adalah
tipu daya wanita, sebagaimana firman
Allah SWT, "Sesungguhnya tipu
daya kaum wanita itu sangatlah
besar." (Yusuf: 2Cool.
# 22.. Adapun pohon yang memiliki 12
ranting setiap ranting mempunyai
30 daun, setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah
teduhan dan dua di bawah sinaran
matahari maknanya: Pohon adalah
tahun, ranting adalah bulan, daun
adalah hari dan buahnya adalah
shalat yang lima waktu, tiga
dikerjakan di malam hari dan dua di
siang hari.
Pendeta dan para hadirin merasa
takjub mende-ngar jawaban pemuda
muslim tersebut.Kemudian ia pamit
dan beranjak hendak pergi. Namun ia
mengurungkan niatnya dan meminta
kepada pendeta agar menjawab satu
pertanyaan saja. Permintaan ini
disetujui oleh sang pendeta.
Pemuda ini berkata, "Apakah kunci
surga itu?"
mendengar pertanyaan itu lidah sang
pendeta menjadi kelu, hatinya
diselimuti keraguan dan rona
wajahnya pun berubah.
Ia berusaha menyembunyikan
kekhawatirannya, namun hasilnya
nihil.
Orang-orang yang hadir di gereja itu
terus mendesaknya agar menjawab
pertanyaan tersebut, namun ia
berusaha mengelak.
Mereka berkata,
"Anda telah melontarkan 22
pertanyaan kepadanya dan semuanya
ia jawab
sementara ia hanya memberimu satu
pertanyaan namun anda tidak mampu
menjawabnya! "
Pendeta tersebut berkata,
"Sungguh aku mengetahui jawaban
dari pertanyaan tersebut, namun aku
takut kalian marah. " Mereka
menjawab, "Kami akan jamin
keselamatan
anda."
Sang pendeta pun berkata, "
Jawabannya ialah: Asyhadu an La
Ilaha Illallah wa'asyhaduanna
Muhammadar
Rasulullah."
Lantas sang pendeta dan orang-orang
yang hadir di gereja itu
memelukagama Islam. ALLAHU AKBAR!
Sungguh Allah telah menganugrahkan
kebaikan dan menjaga mereka
dengan
Islam melalui tangan seorang pemuda
muslim yang bertakwa.
Semoga Kisah ini dapat menambah
kuat Iman kita sebagai seorang
Muslim, dan jika Kisha ini di baca oleh
orang non muslim, semoga dia sadar
dan memeluk Agama yang paling
Benar, Agama ALLAH SWT.

0 komentar:

Posting Komentar

Komentar Anda sangat saya butuhkan!!